Νόμος 5073/2023 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Με τον νόμο υπ'αριθμ. 5073/2023 (ΦΕΚ Α' 204/11-12-2023), μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις, διευκρινίζεται το νέο πεδίο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024, έχουν ως εξής:

 1. Έναρξη δραστηριότητας: Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (με τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο). Δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ. - Σημείωση: Στην περίπτωση που μισθώνετε με δικαίωμα υπεκμίσθωσης ένα εκ των τριών ακινήτων σε τρίτο μπορείτε να αποφύγετε την υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

 2. Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση: Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

  Το τέλος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες: - Μάρτιο έως Οκτώβριο: σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, 1,50 ευρώ / βραδιά. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ / βραδιά. - Νοέμβριο έως Φεβρουάριο: το τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ / βραδιά. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 4 ευρώ / βραδιά.

 3. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

 4. ΦΠΑ 13%: Για τους εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης: α) το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ ύψους 13%

 5. Όριο 60 ημερών ανά κράτηση: Τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Διευκρινίζεται ότι το όριο των 60 ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Ο νέος ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώνεται ως εξής: "Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων".

 6. Αδειοδότηση για σύνολο πολυκατοικίας ή συγκροτημάτων κατοικιών: Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

Διευκρινίσεις:

 • Για τις οικίες που διαχειρίζεται η guesteasy μονοπρόσωπη ΙΚΕ όσον αφορά το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0.5% (3) και ΦΠΑ 13% (4) από 1/1/2024 θα υπάρχουν σχετικά πεδία χρεώσεων σε όλες τις πλατφόρμες. Το ποσό θα εισπράτετται αυτόματα ανά κράτηση από κάθε πλατφόρμα και θα αποδίδεται στον δικαιούχο (στον ιδιοκτήτη οικίας σε περίπτωση διαχείρισης οικίας από την guesteasy δικού του προφίλ μέσω co-host ή στην guesteasy σε περίπτωση διαχείρισης οικίας από το επαγγελματικό προφίλ της guesteasy μέσω μοντέλου μισθωτηρίου) ο οποίος με τη σειρά του έχει την υποχρέωση καταβολής των ποσών στα αντίστοιχα ταμεία, έκδοση σχετικών παραστατικών κτλ.

 • Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή λόγω (α) της κλιμακωτής φύσης του αλλά και της (β) απώλειας σχετικού πεδίου για κρατήσεις από τις πλατφόρμες HOMEAWAY και EXPEDIA , προς το παρών και μέχρι την έκδοση σχετικών διευκρινιστικών ή/και την προσθήκη/αλλαγές από τις πλατφόρμες στα αντίστοιχα πεδία τους εισπράττεται από τον επισκέπτη κατά την άφιξή του στο κατάλυμα ή πριν την αναχώρησή του από αυτό. Για κρατήσεις από τις πλατφόρμες της AIRBNB και BOOKING το ποσό εισπράττεται αυτόματα την στιγμή της κράτησης και αποδίδεται κατά την αποδέσμευση ποσών στον εκάστοτε δικαιούχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

  • A. Σε περίπτωση διαχείρισης μέσω co-host στο οποίο κατάλυμα το checkin εκτελείται από τον ιδιοκτήτη οικίας ή δικό του βοηθό: Ο ιδιοκτήτης οικίας ή βοηθός εισπράττει απευθείας από τον επισκέπτη το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και αποδίδει στον επισκέπτη το σχετικό παραστατικό. Ευθύνη καταβολής στην συνέχεια του ποσού αυτού στο αντίστοιχο ταμείο ανήκει στον δικαιούχο του εισοδήματος αποκλειστικά, δηλαδή στον ιδιοκτήτη οικίας ή σχετική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ακίνητο σε περίπτωση σχετικής έναρξης.

  • B. Σε περίπτωση διαχείρισης μέσω co-host στο οποίο κατάλυμα το checkin εκτελείται από υπάλληλο της guesteasy: Υπάλληλος της guesteasy εισπράτει το ποσό από τον επισκέπτη το οποίο αποδίδεται στην συνέχεια από την guesteasy προς τον δικαιούχο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Εκδίδεται κατά την είσπραξη από την guesteasy μία απλή απόδειξη είσπραξης και ο ιδιοκτήτης οικίας ή σχετική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ακίνητο έχει την ευθύνη έκδοσης του επίσημου παραστατικού προς το mydata.

  • Γ. Σε περίπτωση διαχείρισης μέσω μισθωτηρίου στο οποίο κατάλυμα το checkin εκτελείται από τον ιδιοκτήτη οικίας ή δικό του βοηθό: Ο ιδιοκτήτης οικίας ή βοηθός εισπράττει απευθείας από τον επισκέπτη το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή το οποίο αποδίδεται στην συνέχεια από τον ιδιοκτήτη προς την guesteasy στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για τον σκοπό αυτό ο ιδιοκτήτης θα λαμβάνει από την guesteasy στο email του σχετική ενημέρωση για το ποσό που οφείλει να καταβάλει αφού για ορισμένες περιπτώσεις η guesteasy ενδέχεται να έχει αφαιρέσει το σχετικό ποσό αυτόματα πριν την καταβολή του ποσού κράτησης που δικαιούται ο ιδιοκτήτης από την guesteasy ανά κράτηση. Εκδίδεται κατά την είσπραξη μία απλή απόδειξη είσπραξης και η guesteasy έχει την ευθύνη έκδοσης του επίσημου παραστατικού προς το mydata.

  • Δ. Σε περίπτωση διαχείρισης μέσω μισθωτηρίου στο οποίο κατάλυμα το checkin εκτελείται από υπάλληλο της guesteasy: Υπάλληλος της guesteasy εισπράτει το ποσό από τον επισκέπτη. Εκδίδεται κατά την είσπραξη από την guesteasy μία απλή απόδειξη είσπραξης και η guesteasy έχει την ευθύνη έκδοσης του επίσημου παραστατικού προς το mydata.

Οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατόπιν σχετικών διευκρινιστικών που αναμένονται από το σχετικό υπουργείο

Last updated