Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Σύμφωνα με τον νέο νόμο περί βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, ο "διαχειριστής", δηλαδή εμείς, είμαστε οι αρμόδιοι για να δηλώσουμε την οικία σου στο μητρώο ώστε να λάβει Α.Μ.Α. (αριθμό μητρώου ακινήτου). Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, υποχρεωνόμαστε να δηλώσουμε αυτόν τον αριθμό σε όλες τις πλατφόρμες, σε συγκεκριμένο σημείο που έχει φτιαχτεί γι'αυτό τον σκοπό. Τέλος, όλες οι κρατήσεις σου πρέπει να δηλώνονται μετά το πέρας αυτών.

Παρακάτω θα δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις όσον αφορά το Μητρώο Ακινητών Βραχυχρόνεων Μισθώσεων

Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Οι διατάξεις του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013 αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση»). Ειδικά, για την περίπτωση της «Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου». Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ.1187/2017).

Ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων;

Όχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρ. 111 του ν.4446/2016, όπως ισχύει.

Πώς ένας Διαχειριστής Ακινήτου - μη ιδιοκτήτης αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) πρέπει να υποβάλλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στη συγκεκριμένη δήλωση πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση βάσει των διατάξεων του άρ. 111 του ν.4446/2016 όπως ισχύει, και να καταχωρήσει τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου. Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Ακινήτου-μη ιδιοκτήτης με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρήσει το «Ακίνητο» στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μισθωτές στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αυτό συνεπάγεται ότι ο κάθε ένας από τους παραπάνω μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης και να πάρει Α.Μ.Α. με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα αναρτάται από τον κάθε ένα των μισθωτών σε διαφορετική πλατφόρμα

Ποιος μπορεί να είναι Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης;

Καταρχήν ορίζεται ότι Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στο εξής «Διαχειριστής Ακινήτου») είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Πότε υποβάλλεται η «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής»;

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο». Π.χ. Για Βραχυχρόνια Μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία άφιξης 25.8.2018 και αναχώρησης 2.9.2018, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 20ή.10.2018.

Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 39 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις ΠΟΛ.1069/23.3.2015 και ΠΟΛ.1112/2017 εγκυκλίους.

Υπάγεται σε Φ.Π.Α. το εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Όχι (ΠΟΛ.1059/2018 «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»).

Η guesteasy, μετά τη λήψη του μισθωτηρίου από εσάς, θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες.

  1. Δήλωση οικίας στο μητρώο βραχυπρόθεσμων και έκδοση ΑΜΑ

  2. Ανάρτηση του ΑΜΑ σε όλες τις πλατφόρμες όπου βρίσκεται αναρτημένη η οικία σας

  3. Μετά το τέλος κάθε κράτησης η guesteasy προχωράει στην δήλωση αυτής στο μητρώο

Οδηγίες όσον αφορά το μισθωτήριο λαμβάνετε στο email σας αμέσως μετά την συμπλήρωση της φόρμας καταχώρησης της οικίας σας

Oι διατάξεις του ελληνικού δικαίου σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού δεν ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα. Εάν διαθέτετε ένα τουριστικό κατάλυμα, όπως για παράδειγμα καταλύματα με ημιδιατροφή , θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα συγκεκριμένο και ξεχωριστό καθεστώς και πιθανότατα να προχωρήσετε στη λήψη ειδικής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4276/2014 και του άρθρου 46 του Ν. 4179/2013. Διαχειριστές τέτοιων καταλυμάτων δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Σε περίπτωση που η οικία σας διατεθεί για μίσθωση μέσω co-host διαδικασία (σε αυτή την περίπτωση η guesteasy διαχειρίζεται την καταχώρηση μέσα από δικό σας προφίλ, ευθύνη έκδοσης σχετικού ΑΜΑ και δήλωσης των κρατήσεων στο σχετικό μητρώο έχει ο ιδιοκτήτης της οικίας, όχι η guesteasy.Last updated